Garanti Şartları

1. Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,Haklarından birini kullanabilir.

4.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satışı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5.Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

-Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapor belirlenmesi    durumunlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili                istasyonuna teslim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Monster ürünleri blokzinciri işlemleri, kripto para madenciliği veya benzer amaçlara yönelik tasarlanmamış ve üretilmemiştir. Söz konusu işlemlerin yapılması durumunda ürünler garanti kapsamı dışında kalacaktır.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

11. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

12. Ürünün garanti süresince arızalanması sonucu serviste geçen süre garanti süresine eklenir.

13. Servis süresince veri kaybından servis sorumlu tutulamaz.